Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.

Klauzula informacyjna - Dane osobowe.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli (kod pocztowy 37-450), przy ul. Energetyków 13, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000395659, NIP: 8652554852, Kapitał zakładowy: 9 000 000,00 zł.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres e-mail: bgt.iod@biomasa-grupatauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Państwa zgody.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych identyfikacyjnych stanowi warunek udzielenia Państwu informacji związanych z warunkami dotyczącymi nawiązania i/lub kontynuowania współpracy z Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. oraz przekazywania Państwu informacji marketingowej. Jeśli nie podadzą Państwo danych identyfikacyjnych, nie będziemy mogli przedstawić Państwu wyżej wymienionych informacji.
 5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach wskazanych w treści udzielonych przez Państwa zgód.
 6. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zgodach tj.:
  1. do czasu wycofania zgody;
  2. w braku wycofania zgody - przez czas trwania aktywnej umowy z nami oraz przez 10 lat po jej zakończeniu;
 7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:
  • pisemnie na adres IOD Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola;
  • mailowo na adres bgt.iod@biomasa-grupatauron.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 572 886 054
 8. W przypadku jeżeli wyrazili Państwo zgody na kontakt przez Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. z Państwem (za pośrednictwem telefonu, środków komunikacji elektronicznej, w formie listownej) w celu informowania o warunkach współpracy i posiadają/będą posiadać Państwo aktywną umowę z nami, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach podanych w tych zgodach. W braku wycofania przez Państwa tych zgód, lub udzielenia innych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych w tych celach, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w ten sposób przez czas trwania umowy z nami [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu bezpośredniego].
 9. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].

  Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych. Jeż​eli, w o​pisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu. Nie mogą Państwo korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Państwa ​dane osobowe na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketi​ngowych. W takim wypadku, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody.


  W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności. Prawo do sprzeciwu mogą Państwo wykonać:
  • pisemnie na adres IOD Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola;
  • mailowo na adres bgt.iod@biomasa-grupatauron.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 572 886 054.
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
   • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
   • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
   • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
   • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
   Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 Rozporządzenia.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
   • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
   • jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
   • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
   Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art. 18 ust. 2 Rozporządzania.
  5. Prawo do przeniesienia danych.
   Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi - w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
   • dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 11. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres IOD Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola;
  2. mailowo na adres bgt.iod@biomasa-grupatauron.pl
  3. telefonicznie pod numerem +48 572 886 054.
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 12. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
   • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
   • Podmioty z Grupy TAURON: TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.;
   • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
   • Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
  3. Podmioty z Grupy TAURON: TAURON Ciepło sp. z o.o., TAURON Wytwarzanie S.A.;
  w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
Klauzula informacyjna - Pozostałe informacje.

Każda z wyrażonych przez Państwa zgód dotycząca kontaktów telefonicznych, kontaktów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, kontaktów w formie listownej, przekazywania informacji marketingowych może być przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, w następujący sposób:
 • pisemnie na adres IOD Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola;
 • mailowo na adres bgt.iod@biomasa-grupatauron.pl
 • telefonicznie pod numerem +48 572 886 054.
Słownik

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/spolki-grupy

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie www.tauron.pl/rodo. 
​​​​​​​​​​​​​​​​​